All Bahrain radio stations

Radio N-R Bahrain
Radio Bahrain 96.5
Bahrain FM